Velkommen
Mød tandlægen
Parodontal sygdom
Parodontal behandling
Hjemmetandpleje
Parodontal kirurgi
Oral kirurgi
Tandimplantater
Kosmetisk tandkød
Kosmetisk tandbehandling
Medicinske sygdomme
Rygning
Dårlig ånde
Følsomme tænder
Oral piercing og smykker
Tænderskæren
Invisalign tandregulering
Laser
Smertefri behandling
Patient information
Henvisninger
Kontakt tandlægen
Diabetes
Kræftsygdom
English version

                                                                                 Information   Conficence   Safety
Patient information

Dr. Hoffmeyer's Mission
Et smil viser andre, hvordan du føler og skaber et varigt indtryk.
En smuk smil formidler selvtillid, venlighed, skønhed og sundhed.
Dr. Hoffmeyer 'mission er at hjælpe dig med at opnå dette.
Et mål er indstillet på at opnå topkvalitet gennem uddannelse, personlig og team vækst, og mastering og gennemføre førende teknologi og viden.
Et andet mål er at stræbe efter at behandle alle patienter som individer og altid levere dette forsigtig med førsteklasses service.
Dr. Hoffmeyer forstår, at udsigten til behandling og eventuelle kirurgi kan forårsage angst og lidelse, og hun bestræber sig på at sætte dig tilpas i en afslappet atmosfære, så hun kan give den pleje, du fortjener.
Dr. Hoffmeyer får en ledende rolle som en periodontist med bekymring for hendes patientens helbred.

Skal jeg have en henvisning for at få en aftale?
Nej, du er velkommen til at ringe og lave en aftale på ethvert tidspunkt.
Dr. Hoffmeyer er en specialist samt en generel tandlæge og kan tilbyde alle former for behandling, hvis det er nødvendigt.
Når det er angivet Dr. Hoffmeyer kan henvise visse former for behandling til andre tandlæger, læger og specialister. Dette er til din fordel og optimal behandling resultat.

Samarbejde med din henvisning Doctor
Hvis du er henvist af din almindelige tandlæge, andre specialist eller læge, ville Dr. Hoffmeyer påskønne modtager alle relevante oplysninger eller anmodninger (diagram og x-rays) forud for Deres udnævnelse.
Bemærk venligst, at Dr. Hoffmeyer har en aftale med din henvisning læge, at hun kun vil udføre tandpleje relateret til din henvisning.
Enhver anden dental brug arbejde vil blive udført af Deres henvise læge.
Dr. Hoffmeyer nyder at arbejde med din tandlæge og hjælpe dig med at opnå det ønskede resultat.
Download Læger Henvisning Form
Din første besøg med Dr. Hoffmeyer
Din første besøg vil indeholde en sygdomshistorie evaluering, en grundig tand og tandkød undersøgelse, en oral cancer screening, digital røntgen og udvikling af en behandlingsplan designet omkring dine specifikke dental behov og bekymringer.
Patient Registrering og Medicinsk History Form
For nemheds skyld tilbyder vi to bekvemme måder at indsende din nye patient registrering / sygehistorie form. Klik på linket nedenfor, udfyld formularen og send enten min mail eller på din næste aftale.
Download Patient Information & Medical History Form
Emergency Care
Hvis der er et presserende problem, og du er i øjeblikket en patient for registrering, kan du ringe til tandklinik og du vil blive indkvarteret så hurtigt som muligt. Hvis kontoret er lukket, vil du få specifikke instrukser om, hvordan du får akut rådgivning eller pleje.

Udnævnelser og Aflysninger
Receptionen er åben mandag til fredag.
Deres udnævnelse og tilfredshed er vigtigt at Dr. Hoffmeyer. En af hendes vigtigste mål er at bo efter planen på alle tidspunkter. Please hjælp ved at være på tide dine aftaler.
Deres udnævnelse er en lang tid, især forbeholdt dig. Hvis du ikke kan holde din udnævnelse, bedes 48 timers varsel. På denne måde kan vi tilbyde akut udnævnelser til andre i nød.
Planlagte udpegningerne ikke aflyst på forhånd vil modtage et gebyr i henhold til den planlagte tid.

Finansielle politikker
Dr. Hoffmeyer bestræber sig på at gøre behandlingen overkommelig ved at holde gebyrerne rimelige og giver en række finansielle optioner.
Du vil rutinemæssigt blive tilbudt en vurdering af din behandling afgifter.
Hvis dette ikke er modtaget, er du velkommen til at bede om en kopi til enhver tid.
Vi er glade for at tilbyde følgende betalingsmuligheder:
Betaling skal ske i fuld på det tidspunkt af behandlingen afsmeltet ved hver udnævnelse.
Når kirurgi udnævnelser skyldes, vi ønsker at gøre det mere behageligt for dig og tage sig af betalinger, før de sidder for kirurgi.
Komplekse behandlinger, der tager flere måneder udbetales i rater på det tidspunkt, fase af behandlingen er gjort.
En bog holder høflighed på 5% er givet for kontant betaling af hele før initiering af behandling af visse store, komplekse behandling sager. For yderligere oplysninger kan du spørge.
Vi accepterer betalingskort
Desværre har vi i øjeblikket ikke acceptere nogen kreditkort
Interesse Gratis betaling plan op til 12 måneder efter godkendelsen. For yderligere oplysninger kontakt venligst tandklinik receptionist.
Hvis du har dental forsikring, så lad os vide, og vi kan være behjælpelig du elektronisk underrette selskabet omkring efter modtagelse af betaling.

Dental Personale
Dr. Hoffmeyer værdsætter og er så heldig at arbejde sammen med en stab, der afsættes til at sikre, at du har en god oplevelse, mens du er sammen med hende. De er personable, dygtige og hjælpsomme. Du er velkommen til at udtrykke eventuelle spørgsmål eller bekymringer.

Patient Education
Dr. Hoffmeyer mener meget stærkt, at du skal være helt informeret om Deres tilstand og alle behandlingsmuligheder. Du er velkommen til at stille spørgsmål til enhver tid.

Patientsikkerhed
Patientsikkerhed er taget meget alvorligt, og Dr. Hoffmeyer overholder de højeste faglige standarder for renlighed, sterilisering og bekæmpelse af infektioner.

Pre-medicin
Patienter med visse medicinske tilstande (fx utætte hjertelidelser og kunstige led) kan blive bedt om at pre-medicinerer med antibiotika inden behandling. Oplys venligst Dr. Hoffmeyer, hvis du har en lidelse, kan have behov pre-medicinering. Hvis du er i tvivl så spørg din læge før du dental udnævnelse.

Post Behandling Instruktioner
Efter behandlingen vil hjemmepleje og medicin instruktioner grundigt forklaret sammen med får trykte vejledninger.
Du er velkommen til at stille de spørgsmål, du måtte have.


 

Dr hoffmeyer's Mission

A smile shows others how you feel and creates a lasting impression.
A beautiful smile conveys self confidence, friendliness, beauty and health.
Dr. Hoffmeyer’ mission is to help you achieve this.

One goal is commitment to pursue excellence through education, personal and team growth, and mastering and implementing leading-edge technology and knowledge.

Another goal is to strive to treat all patients as individuals and always deliver this care with first-class service.

Dr. Hoffmeyer understands that the prospect of having treatment and possible surgery can cause anxiety and distress, and she strives to put you at ease in a relaxing atmosphere so she can provide the care you deserve.

Dr. Hoffmeyer takes on a leadership role as a periodontist with concern for her patient’s health.
 

Do i need a referal to get an appointment?

No, you are welcome to call and make an appointment at any time.

Dr. Hoffmeyer is a specialist as well as a general dentist and can offer all types of treatment if needed.

When indicated Dr. Hoffmeyer may refer certain types of treatment to other dentists, physicians and specialists. This is for your benefit and optimal treatment result.
 

Collaboration with your Referring Doctor

If you are referred by your general dentist, other specialist or physician, Dr. Hoffmeyer would appreciate receiving any relevant information or requests (chart and x-rays) prior to your appointment.

Please note that Dr. Hoffmeyer has an agreement with your referring doctor that she will only perform dentistry related to your referral.
Any other dental work needed will be performed by your referring doctor.

Dr. Hoffmeyer enjoys to work with your dentist and help you achieve the desired result.

Download Doctors Referral Form

Your first visit with Dr Hoffmeyer

Your first visit will include a medical history evaluation, a thorough tooth and gum examination, an oral cancer screening, digital x-rays and the development of a treatment plan designed around your specific dental needs and concerns.

Patient Registration and Medical History Form

For your convenience, we offer two convenient ways to submit your new patient registration / medical history form. Click on the link below, fill out the form and submit either my mail or at your next appointment.

Download Patient Information & Medical History Form

Emergency Care

If there is an urgent problem, and you are currently a patient of record, please call the dental office and you will be accommodated as soon as possible. If the office is closed, you will be given specific instructions on how to obtain emergency advice or care.
 

Appointments and Cancellations

The reception is open Monday thru Friday.

Your appointment and satisfaction is important to Dr. Hoffmeyer. One of her main goals is to stay on schedule at all times. Please help by being on time for your appointments.

Your appointment is a length of time especially reserved for you. If you cannot keep your appointment, please give 48 hours notice. This way we are able to offer emergency appointments to others in need.

Scheduled appointments not cancelled in advance will receive a fee according to the time scheduled.
 

Financial Policies

Dr. Hoffmeyer strives to make treatment affordable by keeping fees reasonable and providing a variety of financial options.

You will routinely be offered an estimation of your treatment fees.
In case this is not received, please feel free to ask for a copy at any time.

We are pleased to offer the following payment options:

  • Payment is due in full at the time of treatment rendered at each appointment.

  • When surgery appointments are due, we wish to make it more pleasant for you and take care of payments prior to being seated for surgery.

  • Complex treatments that take several months are paid in installments at the time the phase of treatment is rendered.

  • A book keeping courtesy of 5% is given for cash payment in full prior to initiation of treatment of certain large, complex treatment cases. For more details please ask.

  • We accept Debit Cards

  • Unfortunately we currently do not accept any credit cards 

  • Interest Free payment plan up to 12 months upon approval. For more details please contact the dental office receptionist.

  • If you have dental insurance, please let us know and we may be able to help you electronically notify the company about receipt of payment.
     

Dental Staff

Dr. Hoffmeyer appreciates and is fortunate to work with a staff, devoted to ensuring that you have a good experience while you are with her. They are personable, skilled and helpful. Please feel free to express any questions or concerns.
 

Patient Education

Dr. Hoffmeyer believes very strongly that you should be completely informed concerning your condition and all treatment options. Please feel free to ask questions at any time.
 

Patient Safety

Patient safety is taken very seriously and Dr. Hoffmeyer adheres to the highest professional standards of cleanliness, sterilization, and infection control.
 

Pre-medication

Patients with certain medical conditions (e.g. valvular heart conditions and artificial joints) may be asked to pre-medicate with antibiotics prior to treatment. Please inform Dr. Hoffmeyer if you have a condition that might need pre-medication. If in doubt please ask your medical doctor prior to your dental appointment.
 

Post Treatment Instructions

After treatment, home care and medication instructions will be thoroughly explained alongside with being given printed instructions.
Feel free to ask any questions you may have.
 

Patient Comfort

Tandlægen vil sørge for at hendes patienter har det så behageligt som muligt i løbet af tandbehandlingen.
Lad hende vide hvis du har tandlægeskræk, medicinske tilstande eller andre bekymringer.
 

NY teknologi

Digital intraoral kamera
Tandlægen anvender et lille kamera inde i din mund til at tage et forstørret digital billede af dine tænder. Billeder vises på en computerskærm for både patient og tandlæge, og de er ekstrem praktiske til at diagnosticere og registrere tandproblemer. Intra-orale fotos tillader også patienten til at se, hvad tandlægen ser, når hun evaluerer dine tænder.

Digital røntgen (Computer digital radiografi)
Digital røntgen er den nyeste måde til at optage og evaluere røntgenbilleder. Det giver mindre stråling (90% mindre), er fremkaldt på ca 1 minut og er at meget høj kvalitet. Disse billeder ses på computerskærmen, hvilket giver mulighed for lettere at se, indkredse og forstå eventuelle problemer. Desuden er denne nye teknologi miljøvenlig, da der ikke anvendes kemikalier til fremkaldelse af billedet.

Digital (computer) journal, -regningssystem, email indkald og sms påmindelse
Journal information herunder undersøgelses resultater og røntgenbilleder opbevares på en sikker og kompleks dental computer system. Dette giver mulighed for hurtig og nem adgang til oplysninger i løbet af dit besøg på klinikken. Alle oplystninger er beskyttet af de nuværende eksisterende love og bestemmelser.
Vi overgår, så vidt det er muligt, til email indkald og sms påmindelse af aftaler.
Har du ikke email eller mobiltelefon, kan du bede om post eller telefonopringning.

Dental Laser
Diode laser er et højteknologiske supplement til parodontal behandling.

Tandimplantater, knogle- og blødtvævs transplantater, podeprøver, gentest, o.lign.
Oplev fordelene ved disse fremskridt i parodontal behandling. Det er blot en af fordelene ved at være behandlet af en tandlæge, der er specialist i Parodontlogi.

Invisalign tandregulering / ortodonti
Invisalign er en revolutionerende, metalfri måde at rette tænder på


 

Tandlægen modtager gerne dine konstruktive kommentarer

Dine kommentarer og forslag vil hjælpe tandlægen til at opretholde en service af høj kvalitet.

 

anbefaling til familie og venner

Hvis du er tilfreds med den behandling du har fået, vil vi være meget taknemmelig for  modtagelse af henvisninger.

 

Velkommen • Mød tandlægen • Parodontal sygdom • Parodontal behandling • Hjemmetandpleje • Parodontal kirurgi • Oral kirurgi • Tandimplantater • Kosmetisk tandkød • Kosmetisk tandbehandling • Medicinske sygdomme • Rygning • Dårlig ånde • Følsomme tænder • Oral piercing og smykker • Tænderskæren • Invisalign tandregulering • Laser • Smertefri behandling • Patient information • Henvisninger • Kontakt tandlægen • Diabetes • Kræftsygdom • English version
 

Copyright © 2010 Website Developer